Tema

Iconita a intrebarii din componenta Alegeti raspunsul corect
Multimea literelor din care formeaza cuvantul "catalog" este:
  
{c, a, t, a, l ,o ,g}
{c, a, t, o ,g}

ADEVARAT...SAU FALS
Alegeti raspunsul corect:


5 Є {2, 4, 5, 7, 9}

Adevarat Fals


Intr-o multime, orice element apare o singura data;

Adevarat Fals
Iconita a intrebarii din componenta Precizati cardinalul urmatoarelor multimi:
A={x| xЄZ, -2<x<4}
  
4
5

B={x|xЄZ,|x|=2}
  
2
3

Iconita a intrebarii din componenta Calculati, apoi identificati raspunsul corect
Se dau multimile :

   A={6, 8, 15}

   B={4, 8, 20}

A∩B={...}

  
{8}
{4, 8}

AUB={...}
  
{4, 8, 15, 20}
{4, 6, 8, 15, 20}

A\B={...}
  
{6, 8, 15}
{6, 15}

B\A={...}
  
{4, 20}
{4, 8}